Miljøpolitikk

De tjenestene WeCloud leverer er med sin skybaserte arkitektur mer miljøvennlige enn tradisjonelle maskinvarebaserte løsninger. WeClouds virksomhet skal preges av forebyggende og tilbakevendende miljøarbeid, og ses som en prosess av løpende pågående forbedringer.  Grunnlaget for vårt miljøarbeid er en bevisst ambisjon om å verne om miljøet ved bruk av så vel skybaserte tjenester som fornybare ressurser, samt å unngå bruk av miljøskadelige stoffer og dermed forebygge forurensing.


Retningslinjer for WeClouds miljøarbeid:

  • Alle ledd, råvare- og produktforbruk, transporter og avfall skal tas med i vurderingen av tjenesters og produkters miljøegenskaper.
  • Miljøarbeidet skal integreres i det daglige arbeidet, og det skal tas hensyn til miljøet ved enhver beslutning. Vi skal være et forbilde og i størst mulig grad benytte oss av miljøtilpassede produkter.
  • All avfallshåndtering skal skje slik at utslipp til luft og vann minimeres hva angår mengde og miljøfare.
  • Alle ansatte skal i tjenesten benytte kollektivtrafikk i den grad det er mulig. Personell skal oppmuntres til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra arbeidet og til og fra eksterne møter.
  • Der det er mulig, skal vi benytte miljømerket utstyr og materiell.
  • Vi skal redusere bruken av forbruks/kontormateriell og etterstrebe å reparere og gjenbruke i størst mulig grad.
  • Vi skal kontinuerlig etterstrebe å redusere vårt energiforbruk både i datasenter og i våre kontorer.
  • Vi skal etterkomme myndigheters og allmennhetens krav vedrørende miljøspørsmål.